Vršanská uhelná, a. s. - v rámci projektu Chytré hlavy pro sever vyhlášeného na podporu vzdělávání v regionu Mostecka byla škole poskytnuta finanční podpora na vybudování a modernizaci odborných učeben:

2016 - projekt "Modernizace výuky zdravotnických oborů využitím nemocničních informačních systémů" - pořízení nemocničního informačního systému FONS Enterprise a souvisejícího hardwarového a softwarového vybavení do odborných učeben ošetřovatelství

2015 - projekt "Vybudování učebny pro přírodovědné předměty"

2011 - projekt "S ICT do výuky" - vybavení učebny ICT

2010 - projekt "V moderní učebně je výuka zábavou" - vybavení tři odborné učebny ošetřovatelství

   

Nadace ČEZ (https://www.nadacecez.cz) - v rámci grantu Oranžová učebna vyhlášeného na podporu kvalitní výuky fyziky a s ní souvisejících odborných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách byl naší škole poskytnut příspěvek ve výši 199 000,- Kč na projekt "Názorná fyzika nás baví". Za tento finanční příspěvek byla vybavena učebna fyziky multimediální prezentační technikou, sadou senzorů systému Vernier, které lze přes speciální rozhraní připojit k počítači a tak snadno a velice názorně měřit fyzikální veličiny, výukovými CD/DVD a nástěnnými fyzikálními tabulemi.  

Czech Coal, a. s. - v rámci programu Spolužití 2009 vyhlášeného na podporu vzdělávání v regionu Mostecka byla smlouvou č. RPK/118/2009/S/A, LUKAS-GŘ/73/2009/RPK/A poskytnuta škole částka 198 000,- Kč na vybavení učebny C262 notebooky. (https://www.czechcoal.cz/) Za tyto finanční prostředky bylo nakoupeno 15 notebooků, které se staly součástí nově vybudované učebny pro výuku ekonomických předmětů.  

Česká báňská nadace se sídlem V. Řezáče 315, 434 01  Most - darovací smlouvou č. ČBN/38/2009, článek I., byla škole poskytnuta částka 100 000,- Kč. Za tyto finanční prostředky bylo nakoupeno 8 notebooků, které se staly součástí nově vybudované učebny pro výuku ekonomických předmětů.  (https://www.czechcoal.cz/)  

Plná vybavenost učebny C262 představuje 36 notebooků, z čehož vyplývají významné možnosti pro učitele a nový způsob výuky, kdy každý žák i v předmětech, kde se učí po 30 žácích najednou, může pracovat s počítačem. Notebooky byly pořízeny v rámci programu Spolužití vyhlášeného akciovou společností Czech Coal (15 notebooků), ve spolupráci s Českou báňskou nadací (8 notebooků) a z prostředků školy (13 notebooků a speciální upravené žákovské stoly). Učebna začne sloužit svému účelu od ledna 2010 (viz fotogalerie).  

United Energy, a. s. - v rámci smlouvy o reklamě č. UE_09-00145_00-00 ze dne 28.7.2009 byla škole dle článku 5 smlouvy částka 50 000,- Kč na vybavení učebny A201 prezentační technikou. Za tyto finanční prostředky byl nakoupen dataprojektor a promítací plátno. Tato technická vybavenost byla instalována do učebny A201 a bude sloužit pro nové vyučovací metody a postupy při výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.(https://www.ue.cz/)  

První mostecká, a. s. - v rámci smlouvy o reklamě ze dne 22.5.2009 byl škole poskytnuta částka 25 000,- Kč na vybavení učebny A201 prezentační technikou. Za tyto finanční prostředky byl nakoupen 1 notebook. Tato technická vybavenost byla instalována do učebny A201 a bude sloužit pro nové vyučovací metody a postupy při výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. (https://www.prvnimostecka.cz/)

Učebnice Martin Krynický - v rámci výuky matematiky jsou zdarma užívány elektronické učebnice Matematiky (https://www.ucebnice.krynicky.cz).  

Vedení školy chce vyjádřit, že si uvědomuje význam podpory sociálních partnerů v otázkách materiálního vybavení škol zvláště pak v době, kdy finanční možnosti škol jsou díky celospolečenské finanční krizi velmi omezené.