Proměna škol v centra celoživotního učení

TISKOVÉ ZPRÁVY

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

Projekt UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je Individuální projekt národní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Školy - centra celoživotního učení

Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí.

Školy se zapojí do celoživotního vzdělávání

V každém kraji bude zapojeno průměrně 25 škol středních škol, ve kterých vznikne centrum celoživotního učení.

Počty zapojených škol závisejí na velikosti a lidnatosti jednotlivých krajů

Kraj

Počet škol

Kraj

Počet škol

Jihočeský

25

Olomoucký

25

Jihomoravský

35

Pardubický

22

Karlovarský

12

Plzeňský

26

Královéhradecký

22

Středočeský

33

Liberecký

14

Ústecký

28

Moravskoslezský

36

Vysočina

22

CELKEM

325

Zlínský

25

Ze zapojených škol se vytvoří vzájemně spolupracující a propojené sítě. Centra budou koordinovat své vzdělávací aktivity tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečným potřebám v daném kraji. Každá škola zapojená do projektu připraví ve spolupráci se zaměstnavateli nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Vytvořené programy budou vkládány do internetového systému daného kraje a díky propojení s ostatními kraji budou provázány nabídky dalšího vzdělávání. Účast na celoživotním vzdělávání je pro školy výhodná také proto, že mohou rozšířit svou činnost do nové oblasti a nahradit tím současný úbytek žáků, způsobený demografickým poklesem.

UNIV 2 – KRAJE navazuje na projekt UNIV

UNIV 2 - KRAJE navazuje na systémový projekt Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým (UNIV) , který byl realizován v letech 2005 až 2008 s podporou Evropského sociálního fondu.

Díky němu se významně rozšířila nabídka celoživotního vzdělávání v šesti krajích ČR a zájemci mohou snadněji než dříve dosáhnout uznání kvalifikací, které získali jinde než při počátečním vzdělávání ve škole. V každém ze šesti zúčastněných krajů rozšířilo 11 středních nebo vyšších odborných škol svou výuku o vzdělávací programy pro dospělé. Obdobné sítě škol již existovaly v Libereckém a Moravskoslezském kraji, takže dohromady pracovaly sítě škol v osmi krajích.
Zpočátku prošli učitelé odbornými semináři, aby se naučili připravit modulově členěné vzdělávací programy pro dospělé, kterých celkem vzniklo 132. Šlo o rekvalifikační kurzy, programy vzdělávání druhé šance, ale také inovační či specializační kurzy stejně jako programy tzv. normativního vzdělávání (např. svářečské kurzy nebo kurzy pro elektrikáře dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.). Vznikla tak různorodá a vzájemně propojená nabídka vzdělávání pro dospělé v různých městech. Obyvatelé zúčastněných krajů tedy nemusejí za dalším vzděláváním daleko cestovat a navíc kurzy jsou modulově členěny, takže si zájemci mohou vybrat jen to, co opravdu potřebují.

Co projekt přináší školám, krajům, obcím i jednotlivcům

Co projekt přináší školám:

a) rozvoj profesních kompetencí učitelů;

b) vyšší respekt k požadavkům světa práce;

c) provázanost a vzájemné obohacování se počátečního a dalšího vzdělávání;

d) rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství.

Co projekt přináší krajům a obcím:

a) škola jako místo setkávání různých generací při učení i dalších činnostech;

b) lepší využití prostorů a materiálního vybavení školy;

c) dostupnost dalšího vzdělávání, dostupnost poradenství.

Co projekt přináší jednotlivcům:

a) širší nabídka dalšího vzdělávání - více možností;

b) lepší dostupnost DV i poradenství;

c) vyšší motivace k dalšímu vzdělávání

Klíčové aktivity projektu

A 1: Vytvoření sítí škol

A 2: Prohloubení vybraných profesních kompetencí pedagogických pracovníků

A 3: Příprava modulových programů

A 4: Informační podpora dalšího vzdělávání

A 5: Reklamní kampaň „Učíme se všichni a rádi“

Prohlubování profesních kompetencí

Veškeré činnosti realizované v rámci této aktivity směřují k prohloubení vybraných profesních kompetencí učitelů zapojených škol, tak aby byli připraveni na práci s dospělými i na práci v centru celoživotního učení. K tomuto cíli budou realizovány vzdělávací semináře, které se zaměří na následující oblasti:

a) základy vzdělávání dospělých – lektorské dovednosti;

b) pedagogické projektování;

c) marketing dalšího vzdělávání;

d) kariérové poradenství pro dospělé;

e) aktuální otázky odborného vzdělávání.

Základy vzdělávání dospělých: Učitelé dosud nejsou v rámci svého přípravného vzdělávání cíleně připravováni na práci s dospělým účastníkem vzdělávání, a to přestože po celá desetiletí realizují školy i jiné než denní formy studia, které jsou primárně určeny právě dospělým posluchačům. Často potom dochází k tomu, že učitelé přenášejí do vzdělávání dospělých metody a postupy, které odpovídají jiné věkové skupině. Organizace a realizace práce s dospělými pak ne vždy dostatečně respektuje jejich specifické vzdělávací možnosti a potřeby. Vzdělávání proto bude zaměřeno především na metody a formy vzdělávání dospělých, na zjišťování jejich vzdělávacích potřeb a na potřeby trhu práce.

Pedagogické projektování: Pedagogické projektování, které bude obsahem uvedeného vzdělávání, není v rozporu s přístupy uplatňovanými v počátečním vzdělávání. Ředitelé škol zapojených v již ukončeném projektu UNIV ocenili tento druh vzdělávání mimo jiné i proto, že získané kompetence využili pedagogové při tvorbě školních vzdělávacích programů. Jde o vzdělávání založené na kompetencích, při němž se účastníci učí připravovat vzdělávací program s využitím modulového systému. Specifická pozornost bude věnována problematice ověřování výsledků vzdělávání, která se ukazuje jako jedna z problematických oblastí konstrukce i realizace vzdělávacích programů.

Marketing dalšího vzdělávání: Nestačí pouze programy dalšího vzdělávání dobře připravit, je potřebné je umět i nabízet, propagovat a prodat. Pro vytváření těchto kompetencí bude realizován samostatný vzdělávací blok, který bude určen pouze těm pedagogům, kteří budou pracovat jako vedoucí center celoživotního učení na školách.

Kariérové poradenství pro dospělé: Má-li vytvářený systém skutečně poskytovat vzdělávací služby dospělým, je nezbytné zaměřit se i na oblast kariérového poradenství. To zprostředkuje dospělým zájemcům informace o možném zapojení do vzdělávacích aktivit. Tato potřeba vzrůstá s možností využívat modulově koncipované programy, protože zájemce může využít jen ty moduly, které potřebuje. Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro dospělé bude určeno pouze těm učitelům, kteří budou v sítích škol a v jednotlivých centrech celoživotního učení plnit roli kariérových poradců.

Aktuální otázky odborného vzdělávání: Tento vzdělávací blok bude tvořen tématy volenými podle aktuální situace. Základ bude tvořit Národní soustava kvalifikací (NSK) a uznávání výsledků předchozího učení.

Vzdělávání týkající se pedagogického projektování a marketingu bude realizováno ve dvou verzích, které obsahově i z hlediska časové dotace zohlední odlišnosti mezi školami zapojenými do ukončeného projektu UNIV a „novými“ školami.

Výstupy klíčové aktivity:

- celkem bude podpořeno 11 050 pedagogů:

· 3 250 účastníků se zúčastní kurzu lektorských dovedností. Předpokládáme, že 80

% z nich získá certifikát lektora;

· 3 250 podpořených osob v oblasti pedagogického projektování;

· 650 podpořených osob v oblasti marketingu;

· 650 podpořených osob v oblasti kariérového poradenství;

· 3 250 podpořených osob v oblasti aktuálních otázek odborného vzdělávání;

· celkem 5 studijních materiálů pro pedagogické pracovníky;

· celkem 390 realizovaných seminářů (nejsou zahrnuty semináře kurzu pro vzdělávání dospělých, které budou realizovány dodavatelem na základě výběrového řízení).

Příprava modulových programů

Cílem aktivity je připravit na každé zapojené škole – centru celoživotního učení alespoň 3 programy dalšího vzdělávání. Předpokládáme, že zhruba čtvrtina těchto programů bude zpracována na „objednávku“ zaměstnavatele, další čtvrtina bude určena věkové skupině 50+; třetí čtvrtina bude obory, které se v počátečním vzdělávání neotevírají, transformovat do dalšího vzdělávání; poslední čtvrtina bude záviset na volbě školy, umožňuje zohlednění místních specifik. Programy budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání, což přispívá k propojování počátečního a dalšího vzdělávání. Programy budou obohaceny o rozvíjení klíčových kompetencí a budou zahrnovat motivační složku. Připravené programy dalšího vzdělávání vzniknou na základě jednání se zaměstnavateli a dalšími aktéry trhu práce, představiteli státní správy a samosprávy míst, ve kterých školy působí, na základě mapování potřeb regionálního trhu práce i nabídky regionálního trhu vzdělávání.

Součástí aktivity bude i možnost pilotního ověření připravených programů. Smyslem je v praxi zjistit, zda program skutečně odpovídá všem stanoveným parametrům (např. výstupy jsou dosažitelné, náročnost je odpovídající, časové dotace vyhovující apod.). Příprava programu bude v případě pilotního ověřování ukončena vyhodnocením jeho realizace a zapracováním potřebných změn. Předpokládáme, že minimálně jedna třetina programů bude takto pilotně ověřena. Činnosti a výsledky aktivity budou prezentovány na krajských konferencích projektu.

Výstupy klíčové aktivity:

- 975 připravených programů dalšího vzdělávání;

- 325 pilotně ověřených programů dalšího vzdělávání;

- 3 250 autorů programů dalšího vzdělávání;

- 3 250 podpořených účastníků pilotního ověřování programů;

- 975 učitelů zapojených do pilotního ověřování;

- 1 pomůcka pro mentory sloužící k evaluaci programů dalšího vzdělávání.